Regulamin konkursu M_bike

„Opisz wymarzoną trasę, w którą zabierze Cię Twój nowy M_Bike?”.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie „Opisz wymarzoną trasę, w którą zabierze Cię Twój nowy M_Bike?”.
 2. Organizatorem konkursu jest Merida Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, przy ul. M.C, Skłodowskiej 35, 41-800 Zabrze wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000019537, kapitał zakładowy 135 000 PLN, NIP: 631-23-00850, REGON:008174780,
  BDO 000048457, administrator Fanpage’a M_bike, na którym zamieszony zostanie post konkursowy. 
 3. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebookiem.
 5. Fundatorem nagród jest Organizator.

§ 2

Okres trwania

 1. Konkurs rozpoczyna się 20 marca 2024 roku.
 2. Termin nadsyłania prac od 20 marca do 4 kwietnia 2024 roku.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu 9 kwietnia 2024 roku. 
 4. Odbiór nagród: do 7.05.2024 roku. 

§ 3

Zasady konkursu

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych.
 2. Osoba zgłaszająca się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w profilu Użytkownika w celu realizacji konkursu oraz wyłonienia zwycięzców.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać przygotowaną przez siebie odpowiedź na pytanie konkursowe Opisz wymarzoną trasę, w którą zabierze Cię Twój nowy M_Bike?” w ramach konwersacji na fanpage M_bike. Maksymalna długość odpowiedzi 5 zdań. 
 4. Odpowiedzi nie powinny naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności nie powinny zawierać treści wulgarnych, erotycznych, obraźliwych ani też nie powinny naruszać praw majątkowych i dóbr osobistych innych osób. 
 5. Prace naruszające postanowienia pkt. 4 Regulaminu zostaną odrzucone przez Organizatora. 
 6. Przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą przesłanej pracy konkursowej oraz iż posiada do niej pełne i nieograniczone prawa autorskie. 
 7. Podanie przez Uczestnika danych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału  w konkursie.

 

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu w tym wyłonieniem zwycięzców czuwa trzyosobowa Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. 
 2. Komisja Konkursowa wyłoni 2 zwycięzców spośród przesłanych konkursowych odpowiedzi. 
 3. Komisja Konkursowa przy ocenianiu prac bierze pod uwagę: kreatywność, pomysłowość  i oryginalność odpowiedzi.
 4. Informacje o zwycięzcach konkursu zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia wyników wraz  z udzielonymi przez nich odpowiedziami na profilu Facebook M_bike.
 5. Powiadomiony o wygranej Uczestnik powinien w ciągu 3 dni od zamieszczenia wyników skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody i podania ewentualnych danych niezbędnych do jej wysłania. Brak odpowiedzi w tym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z Nagrody. 
 6. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikacje przesłanej odpowiedzi na profilu Facebook Bike M_bike.
 7. Uczestnik wysyłając pracę udziela z chwilą jej wysłania nieodpłatnej licencji niewyłącznej Organizatorowi Konkursu bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera i sieci Internet, rozpowszechnienia w sieci Internet w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 

§ 4

Uczestnicy 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. zaakceptują niniejszy Regulamin oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zorganizowania konkursu w tym wydania nagród;
 2. prześlą swoją propozycję odpowiedzi na pytanie konkursowe. 
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 1. Pracownicy Organizatora i Współpracownicy,
 2. Osoby uczestniczące w przygotowaniu Konkursu,
 3. Członkowie rodzin osób wymienionych w ppkt a i b powyżej. 

 

§ 5

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są :
 1. dwa rowery marki M_bike :
 • Rower trekkingowy M_bike T_Bike 9.1 Man w rozmiarze 51 cm, kolor czarny
  o wartości 1999,00 zł brutto
 • Rower trekkingowy M_bike T_Bike 9.1 Lady w rozmiarze 45 cm, kolor biały 
  o wartości 1999,00 zł brutto

dalej zwane  (nagrodą rzeczową) oraz

 1. nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości przekazanej Nagrody w kwocie 222,1 zł brutto (słownie dwieście dwadzieścia dwa zł  10/100), odpowiadającą wysokości 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przekazanych w konkursie nagród, jaką Organizatora jako płatnik przekaże  do właściwego organu podatkowego .
 1. Szczegóły dotyczące wydania nagrody zostaną ustalony ze zwycięzcą (odbiór w sklepie należącym do sieci sprzedaży rowerów M_bike)

§ 6

Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych jest Merida Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, NIP 6312300850.
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pisemnie na adres siedziby lub drogą elektroniczną adres e-mail: [email protected] .
 3. Będziemy przetwarzać następujące Pani/Pana dane:
  • Uczestników – w postaci danych identyfikujących właściciela profilu w celu realizacji konkursu  i wyłonienia zwycięzców art. 6 ust 1 lit. a RODO;
  • Laureatów – w postaci: imienia, nazwiska, PESELU  adresu pocztowego, numeru telefonu w celu wydania nagród na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit. C RODO (okres określony w przepisach podatkowych). 
 1. Odbiorcami Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z Organizatorem mające dostęp do Fanpage Organizatora, współpracujący z Organizatorem członkowie Komisji Konkursowej, biuro rachunkowe. 
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w przypadku Uczestników – przez okres trwania konkursu,
  • w przypadku Laureatów – do czasu wydania nagród oraz przez okres archiwizacji dokumentacji określonych w przepisach podatkowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przechowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na adres siedziby wraz z uzasadnieniem w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji.
 3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą losową ani hazardową.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w przeprowadzeniu konkursu jeżeli wynikają one ze zdarzeń niezawinionych przez Organizatora, w szczególności wynikających ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub będące wynikiem awarii, problemów technicznych niezależnych od Organizatora.